Raughhh murghhh blurghhh flurghhh, murgg blurghh grubbluurg ruglubb blurghh flurghh blurp.  Flurghh trubblurg trullubb flurb glurb.  Glurb.

Advertisements